Γενικοί όροι

Γενικοί όροι για την αγορά μέσω του ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου waxx.gr

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος waxx.gr, θεωρείται ότι αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους, που αναφέρονται παρακάτω στο παρόν έγγραφο. Αν δεν συμφωνείτε με τους γενικούς όρους του waxx.gr, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, με τους οποίους η La Dique Ltd., εφεξής καλούμενη waxx.gr, παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της μέσω του διαδικτυακού καταστήματος waxx.gr. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ακολουθούν συνιστούν συμφωνία για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ του προσώπου που συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εφεξής καλούμενος "Πελάτης", αφενός, και η waxx.gr, αφετέρου, στα πλαίσια της παραγγελίας και αγοράς των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος waxx.gr.

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η waxx.gr παρέχει στον Πελάτη την δυνατότητα να αγοράζει τα προσφερόμενα στην ιστοσελίδα waxx.gr προϊόντα και να πληρώνει την αντίστοιχη τιμή πώλησης με την αυστηρή τήρηση από τον Πελάτη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και των πρόσθετων απαιτήσεων που αναφέρονται στους αντίστοιχους ιστότοπούς της waxx.gr για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εφόσον τα προϊόντα που προσφέρονται από την waxx.gr είναι ποικίλα και διαρκώς συμπληρώνονται και τροποποιούνται με σκοπό τη βελτίωση και επέκταση της γκάμας των προϊόντων, καθώς και σε σχέση με νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν τους όρους προσφοράς τους, οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από την waxx.gr

ΤΙΜΕΣ

Η οφειλόμενη από τον Πελάτη τιμή πώλησης αναφέρεται στην πρόσκληση αγοράς των αγαθών κατά την υποβολή της εντολής αγοράς.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμή κατά την προηγούμενη παράγραφο και το κόστος παράδοσης μπορούν να καταβληθούν με τον ακόλουθο τρόπο: σε μετρητά από τον Πελάτη ή από τρίτο για λογαριασμό του Πελάτη, με αντικαταβολή, πληρωμή μέσω PayPal.com, πληρωμή με κάρτα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Το προϊόν παραδίδεται στον Πελάτη ή σε τρίτο, που αποδέχεται και αναγνωρίζει την παραλαβή του προϊόντος εκ μέρους του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παράδοσης στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει δηλώσει ή αν δεν υπάρχει πρόσβαση και συνθήκες για την παράδοση του προϊόντος εντός αυτής της προθεσμίας, η waxx.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να παραδώσει τα παραγγελθέντα προς αγορά προϊόντα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα αγαθά που έχει παραγγείλει, όταν:

  • - το παραδοθέν προϊόν προφανώς δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία που έγινε από τον Πελάτη και αυτό μπορεί να εξακριβωθεί με έναν απλό έλεγχο
  • - το προϊόν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά του
  • - η τιμή που πρέπει να πληρώσει ο Πελάτης δεν αντιστοιχεί στην οφειλόμενη τιμή,